Het plan op hoofdlijnen

Voor het winnen en verwerken van zand en grind wordt een grote hoeveelheid energie gebruikt. De meeste energie wordt gebruikt voor het drogen van zand. Dat gebeurt in de gasgestookte drooginstallatie in Emmen. Omdat minister Wiebes voor de industrie een grote verduurzamingsopgave heeft geformuleerd, heeft Kremer Zand en Grind samen met een aantal partners een omvangrijk verduurzamingsplan uitgewerkt. Het doel van dit verduurzamingsplan is: duurzame winning en verwerking van zand zonder gas en/of uitstoot van CO2. De basis van dit plan is een drijvend zonnepark dat een grote hoeveelheid duurzame energie produceert. Hiermee kan Kremer Zand en Grind een aantal veranderingen realiseren die grote maatschappelijke voordelen hebben.

Verplaatsen klasseerinstallatie

Een onderdeel van het plan is de verhuizing van de klasseerinstallatie naar het industrieterrein Groningen-Zuid in Ter Apelkanaal. Op de huidige plaats van de klasseerinstallatie zal krachtens de in 2017 verleende ontgrondingsvergunning, de ontgronding worden voortgezet en in samenwerking met Staatsbosbeheer na afgraving een nieuw natuurgebied gecreëerd. Door deze verhuizing vervalt het zwaar transport langs de weg waar omwonenden wonen. In de nieuwe opzet wordt het zand door een leidingtracé gepompt naar de nieuwe locatie in Groningen-Zuid. Deze locatie heeft een directe aansluiting op de provinciale weg N366.

Aanleg leidingtrace &
transportweg

Het is de bedoeling dat zand per buisleiding wordt verpompt naar het industrieterrein Groningen-Zuid te Ter Apelkanaal. Om dat mogelijk te maken wordt een leidingtracé aangelegd. Hierin zijn drie leidingen aanwezig en twee tot vier elektrakabels. De leidingen liggen in een ondiepe greppel en zijn zo aan het oog onttrokken maar wel bereikbaar bij calamiteiten zoals een verstopping. Het leidingtracé en de transportweg zijn door middel van afrastering afgeschermd en niet toegankelijk voor publiek. De elektrakabels betreffen hoogspanningskabels die in de grond worden gelegd. Direct naast het leidingtracé wordt een tijdelijke transportweg aangelegd. Deze is bedoeld om transport niet over het lokale wegennet te laten plaatsvinden. 

Bosaanplant &
realisatie natuurgebied

Was de Zuidplas en het belendende bos al een geliefd oord voor bezoekers van heinde en verre; de nieuwe bosaanplant, de nieuwe paden en uitkijkpunten rond de Noordplas zullen zorgen voor een nieuwe natuurbeleving. Samen met de te creëren poeltjes, die andere soorten vogels zullen aantrekken, mogen we straks met recht zeggen dat de natuur wint.Uitbreiding
wingebied

In Nederland is het noodzakelijk om de komende decennia voldoende zand en grind beschikbaar te hebben voor toepassing in de sterk toenemende woningbouw, weg- en waterbouw, cultuurtechniek, industrie en drinkwaterzuivering. In dit kader wordt opgemerkt dat het Rijk duurzame winning van bouwgrondstoffen als ‘nationaal belang’ beschouwt.

De winning van dit zand in Sellingerbeetse zal voor de komende 25 jaar in een fors deel voorzien van de grote behoefte aan dit zand voor onder andere de waterzuivering en biedt de onderneming bestaanszekerheid. Met deze uitbreiding is het maximum van mogelijkheden in Sellingerbeetse bereikt en wordt na de genoemde periode de zandwinning beëindigd.