Het plan op hoofdlijnen

Voor het winnen en verwerken van zand en grind wordt een grote hoeveelheid energie gebruikt. De meeste energie wordt gebruikt voor het drogen van zand. Dat gebeurt in de gasgestookte drooginstallatie in Emmen. Omdat minister Wiebes voor de industrie een grote verduurzamingsopgave heeft geformuleerd, heeft Kremer Zand en Grind samen met een aantal partners een omvangrijk verduurzamingsplan uitgewerkt. Het doel van dit verduurzamingsplan is: duurzame winning en verwerking van zand zonder gas en/of uitstoot van CO2. De basis van dit plan is een drijvend zonnepark dat een grote hoeveelheid duurzame energie produceert. Hiermee kan Kremer Zand en Grind een aantal veranderingen realiseren die grote maatschappelijke voordelen hebben.

De verhuizing
stap voor stap

Kremer Zand en Grind wint al ruim 25 jaar zand uit de zandwinplassen bij Sellingerbeetse. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf plannen gemaakt voor grote ontwikkelingen in, rond en nabij hun zandwinplassen en werkterreinen. Met als doel duurzame winning en verwerking van zand zonder gas en/of uitstoot van CO2.

Dit duurzaamheidsplan omvat het verplaatsen van de klasseerinstallatie naast de zandwinplas te Sellingerbeetse, naar het industriegebied Groningen-Zuid te Ter Apelkanaal. Het aanleggen van een leidingtracé en transportweg tussen de zandwinning en genoemd industrieterrein. De uitbreiding van de huidige zandwinplas in westelijke en zuidelijke richting. En in samenwerking met Staatsbosbeheer de ontwikkeling van een nieuw natuurgebied en de aanplant van nieuw bos.

Hoe het er
straks uitziet

Het is de bedoeling dat zand per buisleiding wordt verpompt naar het industrieterrein Groningen-Zuid te Ter Apelkanaal. Om dat mogelijk te maken wordt een leidingtracé aangelegd. Direct naast het leidingtracé wordt een tijdelijke weg aangelegd. Deze is bedoeld om transport niet over het lokale wegennet te laten plaatsvinden.

In de omgeving van de zandwinning ontstaat hiermee rust en extra veiligheid. Het geluid van de klasseerinstallatie verdwijnt volledig en ook het intensieve transport door de dorpen zal niet meer plaatsvinden. De zandzuiger in de zandwinning is elektrisch aangedreven en produceert geen hoorbaar geluid in de omgeving. Het zonnepark zelf is nagenoeg niet te zien of te horen vanuit de omgeving.

< Deze illustratie is een weergave van de toekomstige situatie. Klik op de foto voor volledig beeld.

Samen klaar
voor de toekomst

Samen met onze kennispartners bereiden we dit plan met zorg voor. Naast dat dit plan goed is voor de toekomstbestendigheid van Kremer Zand en Grind, proberen we ook zo veel mogelijk voordelen voor de omgeving te realiseren. Dit doen we door op voorhand alle mogelijke opties te verkennen en kansen te creëren voor toekomstige verduurzamingsmogelijkheden. Ook proberen we de impact van dit plan op de omgeving zo minimaal mogelijk te houden, maar wel met een maximaal voordeel voor iedereen. Zo maken we bijvoorbeeld geen gebruik van kostbare landbouwgrond voor het zonnepark, maar realiseren we dit juist op onbenut water. En ook kunnen we de opbrengst van het zonnepark inzetten voor eigen gebruik, of via een aansluiting delen met andere industrie.

Onze duurzame energie levert een aantal voordelen op:

• Levering van een grote hoeveelheid duurzame elektriciteit
•Gasgebruik bij het drogen van zand gaat naar nul
•Enorme reductie in de uitstoot van CO2
•Transport door de omgeving Sellingerbeetse verdwijnt
•Vrijwel geluidloze winning op de Noordplas
•Rust voor de omgeving

Aanleg leidingtrace & weg

Het is de bedoeling dat zand per buisleiding wordt verpompt naar het industrieterrein Groningen-Zuid te Ter Apelkanaal. Om dat mogelijk te maken wordt een leidingtracé aangelegd. Hierin zijn drie leidingen aanwezig en twee tot vier elektrakabels. De leidingen zijn aan het oog onttrokken maar wel bereikbaar bij calamiteiten zoals een verstopping. Het leidingtracé en de weg zijn door middel van afrastering afgeschermd en niet toegankelijk voor publiek. De elektrakabels betreffen hoogspanningskabels die in de grond worden gelegd. Direct naast het leidingtracé wordt een tijdelijke weg aangelegd. Deze is bedoeld om transport niet over het lokale wegennet te laten plaatsvinden. 

Bosaanplant &
realisatie natuurgebied

Was de Zuidplas en het belendende bos al een geliefd oord voor bezoekers van heinde en verre; de nieuwe bosaanplant, de nieuwe paden en uitkijkpunten rond de Noordplas zullen zorgen voor een nieuwe natuurbeleving. Samen met de te creëren poeltjes, die andere soorten vogels zullen aantrekken, mogen we straks met recht zeggen dat de natuur wint.