Speciale krant WODNW: lees hier de eerste editie

Lees meer

Zienswijze periode: 31 mei – 11 juli 2023

Lees meer

Advies Commissie m.e.r.

Lees meer

Belangrijke aandachtspunten van het plan uitgelicht:

1. EFFECTEN MER

De activiteiten zoals beschreven in het plan, leiden tot effecten op het milieu. Deze effecten kunt u volledig nalezen in het MER. In het MER zijn bijvoorbeeld de effecten onderzocht op milieu zoals verontreiniging, oppervlakteverlies en visuele verstoring. Ook is gekeken naar effecten op landschap, archeologie, ecologie, recreatie en toerisme, aangevuld met de thema’s veiligheid en gezondheid en hetgeen in het advies reikwijdte en detailniveau 25 van de Commissie voor de milieueffectrapportage is beschreven.

Via onderstaande button kunt u de tabellen bekijken waarin een overzicht is gegeven van de effectbeoordeling (de score) en de betekenis van de beoordeling (score).

2. FIETSPAD EN GEOLOGIEPAD

De routes rond de plas sluiten aan op bestaande fiets- en wandelroutes. Als vervanging van de fietsroute over de Beetserwijk wordt aan de zuidzijde van de plas een nieuw fietspad gerealiseerd. Het fietspad steekt de Voorbeetseweg over en sluit langs een bestaande watergang weer aan op het bestaande fietspad langs de Beetserwijk.


Er zijn ook goede mogelijkheden om de ontsluiting langs ‘De Beetse’, te versterken. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan een leer- en beleving pad ingericht rond het thema geologie en wordt ook gekeken naar het toevoegen van één of meer uitkijkpunten of een uitkijktoren/ heuvel.

Wilt u meer weten over de landschappelijke uitwerking en inpassing? Ga via onderstaande button naar de map Aanvraag Ontgrondingsvergunning, landschappelijke onderbouwing LAOS.

3. DE WENSEN MEEGENOMEN

Plus-variant

De Plus-variant is een landschappelijke inpassing van de uitbreiding van de zandwinplas, die inzet op het realiseren van een gevarieerd landschap met rijkdom aan ecologie en beleving. In tegenstelling tot de basis-variant worden de randen al tijdens de zandwinning aangelegd en zijn op het moment van beëindiging van de winning volgroeid. 

Bewoners

In de plus-variant zijn de wensen van de directe omwonenden van de zandwinplas zoveel mogelijk meegenomen. Zij wensen doorkijkjes vanuit het huis op de plas om het gevoel van ruimte om hen heen vast te kunnen houden. Zij willen graag rustige niet voor voorbijgangers toegankelijke gebieden achter en rond de woning. Ze wensen variatie in beplanting ten behoeve van beleving van een verscheidenheid aan flora en fauna.

Wilt u meer weten over het afwegingskader van de Plus-variant? Ga via onderstaande button naar de map Aanvraag Ontgrondingsvergunning, landschappelijke onderbouwing LAOS.

4. UITBREIDING VAN DE PLAS

De fasering is op hoofdlijnen. Voorafgaand aan de uitvoering wordt elk jaar een werkplan ter goedkeuring ingediend bij de Provincie Groningen met daarin de stand van zaken ten aanzien van de fasering (gerealiseerd en te realiseren). Bijzonderheden ten aanzien van de fasering zijn:

Fase 1: (periode huidig – 2025); betreft de al vergunde ontgronding.
Hier is de dekgrond al afgeruimd en is sprake van een plas. In de plas wordt zand gewonnen het onderwatertalud gerealiseerd.

Fase 2: (periode 2025-2027); betreft het eerste deel dat aansluitend aan het verwijderen van de installaties wordt ontgrond. Ook de Beetserwijk wordt hier doorgestoken nadat de noodzakelijk maatregelen zijn getroffen ten aanzien van aanwezige kabels en leidingen. Tevens worden de landschapselementen die voorzien zijn aangebracht. 

Fase 3: (periode 2027-2030). Dit betreft de noordelijke zijde.
De deklaag is hier dan afgeruimd en de oevers hebben tot de waterlijn al hun definitieve vorm. Aanplanting van struiken en bomen heeft plaatsgevonden en binnen 3 jaar is de uitbreiding van de plas een feit. Daarna blijft de zandzuiger hier actief om verder te verdiepen. 

Fase 4: (periode 2030-2033). Dit betreft de zuidelijke zijde.
De deklaag is dan afgeruimd en de oevers hebben tot de waterlijn hun definitieve vorm. Aanplanting van struiken en bomen heeft plaatsgevonden en binnen 3 jaar is de uitbreiding van de plas een feit. Het fietspad is aangelegd en alle landschaps voorzieningen zijn aanwezig. Aanplanting van struiken en bomen heeft plaatsgevonden en binnen 3 jaar is de uitbreiding van de plas een feit. Daarna blijft de zandzuiger hier actief om verder te verdiepen. 

In de periode na 2033 is de ontwikkeling gereed. De oevers en plas hebben hun vorm gekregen, de landschappelijk inpassing is een feit,
de natuurontwikkeling loopt en de recreatieve voorzieningen zoals een fietspad, uitkijk- en doorzicht punten zijn klaar. De zandzuiger is afwisselend in delen van de plas aanwezig om zand te winnen en de plas te verdiepen tot alle vergunde materiaal is gewonnen. Daarna wordt de zuiger met bijhorende drijvende leiding verwijderd, het leidingtracé verwijderd en in overleg met de gemeente Westerwolde
de weg naast het leidingtracé verwijderd of overgedragen.